Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie

Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w gospodarstwie rolnym rolnika są zobowiązani do odszkodowania za wyrządzoną szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego, której to szkody następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Warunkiem zgłoszenia szkody, powstałej w gospodarstwie rolnym, jest przedstawienie dokumentów potwierdzających, iż do wypadku doszło na skutek działania lub zaniedbania jednej z osób, wskazanych w ustawie i że miało to ścisły związek z posiadaniem gospodarstwa rolnego.

ABY ZŁOŻYĆ TAKIE ROSZCZENIE  .... NALEŻY POSIADAĆ

• oświadczenie sprawcy, potwierdzające jego winę

• opis zdarzenia sporządzony przez poszkodowanego, który wskazuje te same okoliczności wypadku

• dokumentacja medyczna, przedstawiającą rodzaj doznanych obrażeń

• kopia polisy OC gospodarstwa rolnego

• nakaz płatniczy podatku rolnego za okres, w którym doszło do zdarzenia, powodującego szkodę

• protokół KRUS, jeżeli było tam dokonane zgłoszenie i zawiera informacje dotyczące okoliczności zdarzenia oraz jego przyczyn

• może być konieczne przesłanie także aktu notarialnego, wskazującego właściciela gospodarstwa rolnego.

ZADZWOŃ PO BEZPŁATNĄ POMOC