Jeżeli do wypadku dochodzi podczas wykonywania obowiązków służbowych z winy pracodawcy, poszkodowany pracownik ma prawo dochodzenia roszczeń od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela.

Do wypadku w pracy może dojść także z przyczyn niezależnych od samego pracodawcy, ale z np. z winy innego pracownika. W takiej sytuacji - zgodnie z art. 120 k.p. w zw. z art. 430 k.c. - odpowiedzialność ponosi również pracodawca. Roszczenia z tego tytułu są roszczeniami uzupełniającymi, które można wnosić po ustaleniu, w jakiej wysokości jednorazowe świadczenie zostało wypłacone poszkodowanemu przez ZUS. Jeżeli na podstawie dokumentacji medycznej zostanie stwierdzone, iż świadczenie to nie jest adekwatne do rozmiaru szkody, jakiej doznał poszkodowany, istnieje możliwość wniesienia dodatkowego roszczenia.

ABY ZŁOŻYĆ TAKIE ROSZCZENIE  .... NALEŻY POSIADAĆ

• polisę OC pracodawcy, zawierającą klauzulę potwierdzającą odpowiedzialność  za szkody doznane przez pracowników,

• protokół powypadkowy (protokół BHP) wskazujący przyczynę wypadku i osobę odpowiedzialną,

• dokumentację medyczną od momentu udzielenia pierwszej pomocy medycznej po wypadku

• orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o wysokości doznanego podczas wypadku procentowego uszczerbku na zdrowiu

• decyzję o wysokości przyznanego jednorazowego świadczenia z tytułu wypadku przy pracy

ZADZWOŃ PO BEZPŁATNĄ POMOC